TIN TỨC

Tìm hiểu về kỳ thi năng lực Nhât ngữ NAT-TEST

Tim hiểu vê kỳ thi năng lực Nhât ngữ NAT-TEST

"NAT-TEST" là kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho những người mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. Năng lực tiếng Nhật được đánh giá tổng quát bởi 03 lĩnh vực, "Từ vựng", "Nghe hiểu" và "Đọc hiểu" trong mỗi cấp của 05 cấp độ với tiêu chuẩn và cấu trúc đề thi tương tự với kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Trang