Ngành quản lý nhà nước có dễ xin việc?


Ngành quản lý nhà nước là ngành gì?

Là sự chỉ huy, điều hành XH của các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) để thực thi quyền lực Nhà nước, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật.
Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành luật, pháp lệnh và các nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo thực hiện một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội và hành chính – chính trị của nước ta. Hay nói một cách khác, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành, điều hành của nhà nước. 

Ngành quản lý nhà nước có dễ xin việc?

Khung chương trình đào tạo ngành quản lý nhà nước

Khung chương trình kiến thức đào tạo cử nhân ngành quản lý nhà nước như sau:

Kiến thức cơ bản

- Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học, Pháp luật đại cương).

- Các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu các giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn (Tâm lý học đại cương, Xã hội học đại cương, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Lịch sử văn minh thế giới, Tổ chức sự kiện).

- Các kiến thức và kỹ năng về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

Kiến thức cơ sở ngành quản lý nhà nước

- Kiến thức về khoa học quản lý

- Kiến thức về khoa học pháp lý

- Kiến thức về khoa học tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Kiến thức cơ sở về một số nghiệp vụ hành chính

Kiến thức chuyên ngành quản lý nhà nước

- Kiến thức chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công

- Kiến chức chuyên ngành thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước

- Kiến thức chuyên ngành hoạch định và phân tích chính sách công

- Kiến thức chuyên ngành quản lý về kinh tế, tài chính công

- Kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc,…

Kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước

- Kiến thức về tin học văn phòng

- Kiến thức về tiếng anh chuyên ngành

- Kiến thức về nghiệp vụ hành chính

- Kiến thức về kỹ năng mềm để thực hiện các công việc hành chính

 Mã ngành quản lý nhà nước

Mã ngành quản lý nhà nước là : D310205

Học ngành quản lý nhà nước ra làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, chuyên viên hành chính các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư.

  • Nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sánh của Đảng và Nhà nước.
  • Làm công tác giảng dạy về Khoa học Hành chính, khoa học Quản lý tại các cơ sở giáo dục.

 

Các trường đại học có ngành quản lý nhà nước

1. Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

2. Đại Học Nội Vụ

3. Đại Học Văn Hóa Hà Nội

4. Đại Học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội 

Nguồn: 
AUM Việt Nam

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn