Thấy gì từ sự việc một trường ĐH buộc thôi học hơn 1000 sinh viên vì kết quả học tập quá thấp.