Nhảy đến nội dung
Năm tuyển sinh
2015
Xét tuyển
Điểm
Điểm
17.00
  • Điểm sàn nhận hồ sơ là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp môn (khối) xét tuyển không có nhân hệ số áp dụng đối với thí sinh ở khu vực 3 và nhóm không ưu tiên